Vasavi Fashions Gulshan

Vasavi Fashions Gulshan
  • Vasavi Fashions Gulshan
  • More Images
  • More Images
  • More Images

Business Info

Business Name Vasavi BD

Address Bir Uttam AK Khandakar Road Vasavi, Gulshan,Bir Uttam AK Khandakar Road
Dhaka , Dhaka Division
Bangladesh

Phone +801953265458

Email vasavibd@gmail.com

Web http://www.vasavifashions.com.bd/

Product/Service Details

Bir Uttam AK Khandakar Rd, Dhaka 1212 Hours: Closed ⋅ Opens 11AM Phone: 02-8831813

No existing sales at this time
No existing deals / offers at this time
No existing coupons at this time
No existing coupons at this time
MAwbiz.com